(1967) Komm in mein Boot
(1970) ven en mi barco
(1970) The little song
(1971) Komm in mein Boot
(1972) Yukeyo boku no fune
(1975) Va, mon bateau
(1972) Yukeyo boku no fune