(1982) Printemps sous la neige
(1982) Yuki no shita no haru
(1985) Printemps sous la neige