Single: Shi beru, shi natureru/Si belle, si nature - 1982

Shi beru, shi natureru

*La letra será sujeta a revisión

Ir a la página principal -> Salvatore Adamo.tk